RIGeo AS er engasjert som geoteknisk konsulent av Markusløkka AS v/ Geir Mæland for opparbeidelsen av en krevende tomt på 8000 m2 med adresse Markusløkka 23, Vinterbro.

Prosjektet innebærer oppføring av 16 boenheter fordelt på 6 hus, samt 4 carporter og en adkomstvei. Grunnundersøkelsene varierer fra berg i dagen til faste moreneavsetninger til dype løsmasseavsetninger bestående av bløt til middels fast leire/kvikkleire.

Oppdraget for RIGeo innbefatter planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser, rådgivning i tidligfase, samt geoteknisk prosjektering av tiltaket (spunt, kalksementstabilisering, peler, direktefundamentering, masseutskifting, sprengning og bergsikring).