RIGeo AS er engasjert som geoteknisk konsulent av Park & Anlegg v/ Jack Valleraune for opparbeidelsen av tilkomstveien til det fremtidige boligfeltet på Strømnesåsen.

Prosjektet innebærer bygging av en tilkomstvei med tilhørende G/S-vei med fyllingshøyder inntil 6,5 m i et område som preges av skrått berg og dype avsetninger av normalkonsolidert til svakt overkonsolidert leire/kvikkleire

Oppdraget for RIGeo innbefatter planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av tiltaket (kalksementstabilisering, masseutskifting, sprengning og bergsikring).